REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w „Warsztatach fotografii sensualnej z Arcadiusem Mauritzem” organizowanych w dniu 16 lutego 2019 w Warszawie.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem warsztatów jest Next77 Sp. z o. o., ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków.

2. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

3. Warsztaty odbędą się w Studio 4MC, ul. Ratuszowa 11, Warszawa.

4. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem na warsztaty ma obowiązek zapoznania się z programem warsztatów.

5. Zgłoszenie na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, programu warsztatów oraz opłaty za uczestnictwo w warsztatach.

6. Warsztaty odbywają się w dniu 16.02.2019.

7. Koszt udziału w warsztatach wynosi 150 zł od osoby.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń ubiega 8 lutego 2019.

9. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę.

10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania warsztatów zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych.

11. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentacji zdjęciowej i filmowej w trakcie trwania warsztatów i publikacji wyżej wymienionych materiałów w celach promocyjnych.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów.

 

II. Warunki rezerwacji

1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:

a) akceptacja regulaminu,

b) dokonanie płatności za warsztaty do 2 dni od otrzymania danych do przelewu,

c) przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2. Brak wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w warsztatach.

 

III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu oraz nie podporządkowuje się regulaminowi może zostać usunięty z warsztatów bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty.

2. Jeśli uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem organizatora lub innych uczestników, poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność materialną.

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora publikowanych na kanałach społecznościowych oraz stronie internetowej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

 

IV. Warunki rezygnacji

1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 11 lutego. Wówczas organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez uczestnika opłaty. W przypadku chęci rezygnacji z udziału w warsztatach po 11 lutego, uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej opłaty.

2. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Nieobecność w warsztatach wiąże się z utratą dokonanej opłaty.

 

V. Warunki reklamacji

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez organizatora.

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Reklamację można zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia warsztatów.

4. Reklamacja powinna zawierać określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, określenie żądania oraz oznaczenie zgłaszającego reklamację umożliwiające jego identyfikację.

 

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznego pod numerem (+48) 500 833 242.

 

Konkurs fotografii portretowej Quadralite

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs fotografii portretowej Quadralite („Strona Konkursowa”) organizowanym na stronie internetowej.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Quadralite.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Quadralite.

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 01.02.2019 do 14.02.2019. („Okres Trwania Konkursu”).

 

II. Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:

a) W okresie trwania konkursu na platformie Instagram umieszczą zdjęcie nawiązujące do tematyki konkursu, tj. fotografia portretowa. Żeby wziąć udział w konkursie należy umieścić post na Instagramie zawierający hashtag #QuadralitePortraitContest oraz oznaczyć markę Quadralite @quadralite.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

 

III. Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

5. Konkurs polega na przesłaniu zdjęć o tematyce “fotografia portretowa”, w ilości nie większej niż 3 zdjęcia. W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości zdjęć niż jedno, każde kolejne musi znajdować się w osobnym poście. Zdjęcia należy udostępnić na platformie Instagram, oznaczając na nim markę Quadralite @quadralite. Prace konkursowe należy oznaczyć hashtagiem #QuadralitePortraitContest. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą uwzględniane w konkursie.

6. Zgłoszenia należy umieszczać na platformie Instagram od 01.02.2019 do 14.02.2019. Zgłoszenia po podanym terminie nie będą uwzględniane.

7. Nagrodzone prace zostaną wyłonione po naradzie Jury, w skład którego wchodzą:

8. Ogłoszenie nagrodzonych prac konkursowych nastąpi 25.02.2019.

 

IV. Co można wygrać w Konkursie?

7. Nagrodą w Konkursie jest:

a) I miejsce: 2 godzinne konsultacje portfolio z ambasadorem marki, Arcadiusem Mauritzem (konsultacje można zrealizować w Warszawie lub online, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu); publikacja nagrodzonej pracy na portalu Fotopolis.pl

b) II miejsce: Quadralite Stroboss 36; publikacja nagrodzonej pracy na portalu Fotopolis.pl

c) III miejsce: publikacja nagrodzonej pracy na portalu Fotopolis.pl

10. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzców Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

 

V. Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

11. Organizator ogłosi Zwycięzce w dniu 25.02.2019 (ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.quadralite.pl, serwisie www.fotopolis.pl, oraz na fanpage’u marki Quadralite www.facebook.com/quadralite.lighting/)

12. Najpóźniej w terminie 14 dni od upływu danego dnia trwania Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez Instagrama, informując o zwycięstwie.

 

VI.Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

13. Uczestnicy zaakceptują treść Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w celach marketingowych oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym newsletter ’a drogą elektroniczną, chyba że są już subskrybentami newsletteru Quadralite.

 

VII. Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

14. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.) (dalej „Ustawa”) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród oraz po wyrażeniu odrębnych zgód, w celach marketingowych i w celu wysyłki newsletter’a. Administratorem tych danych jest: Quadralite z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bonarka 11, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

VIII. Gdzie jest dostępny Regulamin?

15. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora http://quadralite.pl/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.

 

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznego pod numerem (+48) 500 833 242.

 

 

The Regulations specify the types, scope and conditions of participation in the competition "Quadralite Portrait Photography Contest".

 

I. General information

1. "Quadralite Portrait Photography Contest" is a contest promoted and organised by Q Media Renata Adamczyk, ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 Kraków, NIP: 679-265-18-73.

2. "Quadralite Portrait Photography Contest" aims at exploiting the Participants’ creativity and artistic expressions to create portrait photography using Quadralite equipment. The contest is international and open to anybody, regardless of age. Participants are asked to create a portrait photography using Quadralite gear, either at studio or on location. A qualified Jury will select 3 proposals, which will be exhibited on Fotopolis.pl platform. Also:

a) 1st place: 2 hour portfolio tutorship with the brand's Ambassador, Arcadius Mauritz (the tutorial can be carried out in Warsaw or online, by prior appointment); publication of the awarded work on the Fotopolis.pl platform;

b) 2nd place: Quadralite Stroboss 36 speedlite; publication of the awarded work on the Fotopolis.pl platform;

c) 3rd place: publication of the awarded work on the Fotopolis.pl platform.

3. The use of selected and winner’s creations for the purposes laid down in this regulation will be considered copyright of Quadralite. The use of the selected and winner’s creations for the purposes laid down in this regulation does not confer to the author(s) the right to any further financial provision or to any other benefit. The selected authors authorise the promoting subjects, without any restrictions and without any financial provision, to reproduce submitted artworks on books, internet sites, posters, postcards and invitation cards, newspaper articles and telecasts, and any other promotional material connected to the project, contest and exhibition and its economical sustain, with the sole obligation to acknowledge the names of the authors. Similarly, the authors of the selected works agree always to acknowledge "Quadralite Portrait Photography Contest" ’, were they to use the same works for other purposes and other publications.

4. Participation in the present contest implies the total acceptance of the conditions presented in this Regulation.

 

II. Terms and conditions

1. The contest is open to both Polish and foreign citizens, resident and non-resident in Poland, legal or natural persons of all ages.

2. The application could be submitted either individually or collectively (co-authored); each participant could send a maximum of 3 photographs with the subject of "portrait photography", neither published nor presented in previous contests.

3. Candidates are responsible for the originality of their proposals and must guarantee the authorship, thus raising the organizers from any liability from any third parts’ claims related to copyright and other connected issue.

4. The images must be uploaded on Instagram platform, tagging Quadralite @quadralite brand on it. Competition entries should be marked with the hashtag #QuadralitePortraitContest. Works that do not meet the above requirements will not be included in the competition.

5. Applications can be placed on Instagram platform from 01/02/2019 to 14/02/2019.

6. The announcement of the awarded competition entries will take place on 25/02/2019.

 

III. Artworks essential requirements

1. Submitted proposals must be original and unpublished.

2. The jury will evaluate the proposals based on criteria related to:

  • - originality,
  • - quality,
  • - readability,
  • - ability to visual storytelling.

IV. Mode and place of proposals submission

1. The proposals may only be submitted by upload on Instagram platform, tagging @quadralite brand on it. Competition entries should be marked with the hashtag #QuadralitePortraitContest. Works that do not meet the above requirements will not be included in the competition.

 

V. Calendar and diffusion

1. Applications to the notice must be received by 12 noon CEST on the 14th of February 2019.

2. The communication of the winner and the images selected by the Jury will be announced by 25th of February 2019 on the internet site and on the respective Facebook page. The winners will also be informed by e-mail and / or by telephone.

 

VI.Prizes

1. The following prizes will be awarded:

  • - 1st place: 2 hour portfolio tutorship with the brand's Ambassador, Arcadius Mauritz (the tutorial can be carried out in Warsaw or online, by prior appointment); publication of the awarded work on the Fotopolis.pl platform;
  • - 2nd place: Quadralite Stroboss 36 speedlite; publication of the awarded work on the Fotopolis.pl platform;
  • - 3rd place: publication of the awarded work on the Fotopolis.pl platform.

 

VII. Jury

1. All proposals will be judged by a Jury, composed of highly qualified experts in the field of photography. Definition of the selected works will be carried out at the discretion of the Jury members.

 

VIII. Questions and information request

15. Any questions or clarifications with respect to this Regulation should be sent to the following email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

IX. Consent to personal data handling

These Conditions shall be governed by and construed in accordance with Polish law and the parties hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of the Polish Courts:

1. The information you provide will be used, within the limits of privacy legislation, for the following purposes: analysis of projects, projects selection, invitations to meetings and for all purposes to the execution of the contest and in order to meet all their obligations under the law.

2. The provision of data relating to name, address is necessary for "Quadralite Portrait Photography Contest" contest participation. In case of refusal to provide such data will make it impossible the contest participation.

3. The treatment will take place at the headquarters of the Quadralite and will be done either through paper and / or electronic means in compliance with all security measures of security and 5 confidentiality of the data will be kept for the time required by civil regulations and tax regulations.

4. We inform you that the personal data revealing racial or ethnic, religious, philosophical or other beliefs, political opinions, membership of political parties, unions, associations or organizations of a religious, philosophical, political or trade union membership and personal data disclosing health and sex life, those relating to health, are sensitive information. These data will not be processed without your prior express written consent.

5. The data will be available to third parties that are part of the jury’s assessment of the proposals presented and indicated on contest "Quadralite Portrait Photography Contest"; may also be communicated to third parties appointed by Fotopolis.pl to perform administrative, tax and legal, a consulting which our society may use for compliance with the law, the public authority or administration, if required, and always to comply legal purposes. Will not be instead be spread.

6. Regulations are available on the organizer's website at http://quadralite.pl/konkursy and at the Organizer's office.

 

 

Jak wiosna, to promocja z Quadralite!

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Jak wiosna, to promocja z Quadralite! („Strona Konkursowa”) organizowanym na stronie internetowej.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Quadralite.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Quadralite.

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 10.04.2018 r. do dnia 10.05.2018 r. („Okres Trwania Konkursu”).

 

II. Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:

a) W Okresie Trwania Konkursu dokonają zakupu w sklepach stacjonarnych lub internetowych na terenie Polski produktu marki Quadralite z oferty urodzinowej oraz zachowają dowód zakupu (paragon lub faktura) jako warunek odbioru nagrody; dowód zakupu powinien być z daty nie wcześniej niż 10.04.2018 r. oraz nie później niż 10.05.2018 r.

b) Prześlą dowód zakupu lub fakturę z uwzglednieniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

 

III. Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

5. Konkurs polega na przesłaniu dowodu zakupu produktów z kwietniowej oferty specjalnej marki na wskazany adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy przy czym każde Zgłoszenie Konkursowe wymaga odrębnego dowodu zakupu potwierdzającego zakup produktu marki Quadralite. Jeden dowód zakupu uprawnia do jednego Zgłoszenia Konkursowego.

 

IV. Co można wygrać w Konkursie?

7. Nagrodą w Konkursie jest:

a) osoba która prześle dowód zakupu na wskazany adres mailowy, wygrywa wypożyczenie studia fotograficznego Quadralite Studio, którego właścicielem jest Quadralite, na czas 5 godzin. Wartość nagrody wynosi 375 zł netto;

8. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzców Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

 

V. Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

9. Organizator ogłosi na Stronie Konkursowej Zwycięzce w terminie 48 godzin od zakończenia danego dnia trwania Konkursu.

10. Najpóźniej w terminie 14 dni od upływu danego dnia trwania Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez pocztę elektroniczną, informując o zwycięstwie.

11. Niezależnie od powyższego Organizator w informacji o zwycięstwie może poprosić laureatów Konkursu o okazanie oryginału dowodu zakupu produktu marki Quadralite. Okazanie dowodu zakupu jest warunkiem wydania nagrody.

12. Nagroda będzie możliwa do odebrania przez Zwycięzcę maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca Maja, tj. do 31.05.2018 r.

 

VI.Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

13. Uczestnicy zaakceptują treść Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w celach marketingowych oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym newsletter ’a drogą elektroniczną, chyba że są już subskrybentami newsletteru Quadralite.

 

VII. Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

14. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.) (dalej „Ustawa”) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród oraz po wyrażeniu odrębnych zgód, w celach marketingowych i w celu wysyłki newsletter’a. Administratorem tych danych jest: Quadralite z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bonarka 11, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

VIII. Gdzie jest dostępny Regulamin?

15. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora http://quadralite.pl/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.

 

Jesień w kolorach Quadralite

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie "Jesień w kolorach Quadralite". („Strona Konkursowa”) organizowanym na Facebook'u i platformie Instagram.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Quadralite.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Quadralite.

3. Konkurs trwa w okresie od dnia 15.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. („Okres Trwania Konkursu”).

 

II. Kto może wziąć udział w Konkursie?

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krjów Unii Europejskiej.

Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

 

III. Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?

5. Konkurs polega na przesłaniu wybranych przez uczestnika zdjęć, które przedstawiają jesienne kolory oraz klimat jesieni.

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo, ale może przesłać więcej niż jedno zdjęcie.

 

IV. Co można wygrać w Konkursie?

7. Nagrodą w Konkursie jest:

a) osoba, która zostanie wylosowana, wygrywa prezenty wybrane przez markę Quadralite;

8. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny. Organizator informuje, że w razie podania przez zwycięzców Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

 

V. Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę?

9. Organizator ogłosi na Stronie Konkursowej Zwycięzce w terminie 24 godzin od zakończenia danego dnia trwania Konkursu.

10. Najpóźniej w terminie 14 dni od upływu danego dnia trwania Konkursu, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez platformę Messenger, informując o zwycięstwie.

 

VI.Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie?

11. Uczestnicy zaakceptują treść Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w celach marketingowych oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym newsletter ’a drogą elektroniczną, chyba że są już subskrybentami newsletteru Quadralite.

 

VII. Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

12. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.) (dalej „Ustawa”) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród oraz po wyrażeniu odrębnych zgód, w celach marketingowych i w celu wysyłki newsletter’a. Administratorem tych danych jest: Quadralite z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bonarka 11, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie stosownych zgód przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

VIII. Gdzie jest dostępny Regulamin?

13. Regulamin dostępny jest na stronie organizatora http://quadralite.pl/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.

 

Zamów newsletter!


 

Zapisując się do Newslettera, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie w celu wysyłki newslettera, która obejmuje otrzymywanie informacji handlowych o najnowszych produktach i wydarzeniach marki Quadralite. Więcej o polityce prywatności.

Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK